روز: اسفند ۴, ۱۳۹۸
شرایط با ورود به «لیست سیاه» بدتر نمی شود

پایگاه خبری بازرگانان ایران: کارگروه ویژه اقدام مالی در جلسه روز جمعه خود، نام ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند. اگرچه پیش تر نیز این کارگروه بخش هایی از توصیه نامه های خود را علیه کشورمان فعال کرده بود اما اکنون ایران در کنار کره شمالی دو کشوری خواهند بود که تمامی ۱۹ توصیه اقدام […]

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران